Evic İlâhi

Oldum Elemi Cürm İle Biçare İlâhi

Bestekârı: Hafız Şevket Efendi

Güftekârı: Ziver Paşa

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Oldum elem-i cürm ile bî-çâre ilâhî
Sensin verecek merhemi bî-mâre ilâhî
Yansın dil ü cân âteş-i aşkınla kül olsun
Mahşerde yüzüm görmeyeler kâre ilâhî

Al benliğimi kayd-ı sivâdan beni kurtar
Tâ vâsıl olam rü'yet-i dîdâre ilâhî
Sen ister isen kullarını mağfiret etmek
Duzâhda döner yerleri gülzâre ilâhî