Oldum Elemi Cürm İle Biçare İlâhi

Güftekârı: Ziver Paşa

Bu sayfada Ziver Paşa tarafından kaleme alınan Oldum Elemi Cürm İle Biçare İlâhi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Oldum elem-i cürm ile bî-çâre ilâhî
Sensin verecek merhemi bî-mâre ilâhî
Yansın dil ü cân âteş-i aşkınla kül olsun
Mahşerde yüzüm görmeyeler kâre ilâhî

Al benliğimi kayd-ı sivâdan beni kurtar
Tâ vâsıl olam rü'yet-i dîdâre ilâhî
Sen ister isen kullarını mağfiret etmek
Duzâhda döner yerleri gülzâre ilâhî

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Hafız Şevket Efendi 2