Uşşak İlâhi

Göster Cemalin Şemini

Bestekârı: İbrahim Ağa

Güftekârı: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Göster cemâlin şem'ini yansun oda pervâneler
Devlet değil mi âşıka şem'ine karşu yâneler

Ol hâli çok a'lâ güzel yağmaladı gönlüm evin
Pek bağla aşkın zencîrin boşanmasun dîvâneler

Mescid ile medreseyi ısmarladık zâhidlere
Hakk'a ibâdet etmeğe yeter bize vîrâneler

Ben meye tevbe etmezem ağyâr elinden içmezem
Kudret eliyle sun bana dolu dolu peymâneler

Cevr ü cefâ etmek ile Şemsî seni terk eylemez
Sen sanma kim seni seven senden hâşâ usâneler

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/07/goster-cemalin-semini.html