Sabâ İlâhi

Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur

Bestekârı: ?

Güftekârı: İbrahim Nakşî Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Maksadı 'âşıkların menzil-i cânân olur
İsmini yâd eylese vâlih u hayrân olur

Hakk vere cünbüşlerin 'afv ide kem işlerin
Menzili dervîşlerin kûşe-i vîrân olur

'Aşk ile kim âh ide kalbini âgâh ide
'Azmini dergâh ide ol ulu sultân olur

Kimde ki 'aşk buluna 'azm ide Hakk yoluna
Sırrı anın biline 'aşk nice pinhân olur

Kim ide hakkı edâ aşk ile kıla nidâ
Feyz-i Cenâb-ı Hudâ anda nümâyân olur

Fânî cihândan kesil âyine-i kalbi sil
Arsa-i mahşerde bil bir ulu dîvân olur

Mürşidi hem kim görür Hazret-i Hızr’ı bulur
'İlm-i ledünnü bilir sâhib-i 'irfân olur

Kılsa tecellî eğer vuslata erişe er
Kâfire kılsa nazar mazhar-ı îmân olur

Nakşî-i 'âşık sana 'aşk haberin ver bana
Menkıbe-i evliyâ reşk-i gülistân olur

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/10/maksadi-asiklarin-menzil-i-canan-olur.html