Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur

Güftekârı: İbrahim Nakşî Efendi

Bu sayfada İbrahim Nakşî Efendi tarafından kaleme alınan Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Maksadı 'âşıkların menzil-i cânân olur
İsmini yâd eylese vâlih u hayrân olur

Hakk vere cünbüşlerin 'afv ide kem işlerin
Menzili dervîşlerin kûşe-i vîrân olur

'Aşk ile kim âh ide kalbini âgâh ide
'Azmini dergâh ide ol ulu sultân olur

Kimde ki 'aşk buluna 'azm ide Hakk yoluna
Sırrı anın biline 'aşk nice pinhân olur

Kim ide hakkı edâ aşk ile kıla nidâ
Feyz-i Cenâb-ı Hudâ anda nümâyân olur

Fânî cihândan kesil âyine-i kalbi sil
Arsa-i mahşerde bil bir ulu dîvân olur

Mürşidi hem kim görür Hazret-i Hızr’ı bulur
'İlm-i ledünnü bilir sâhib-i 'irfân olur

Kılsa tecellî eğer vuslata erişe er
Kâfire kılsa nazar mazhar-ı îmân olur

Nakşî-i 'âşık sana 'aşk haberin ver bana
Menkıbe-i evliyâ reşk-i gülistân olur

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/10/maksadi-asiklarin-menzil-i-canan-olur.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Ahmet Özhan 4
Sabâ ? 3