Suzîdil İlâhi

Ey Gönül Gûş Eyle Gel Aşıkların Güftârını

Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını
Nicedir gör dost ile yânıkların bâzârını

Dost belâsı sehmine uryân edüp sinelerin
Sonra ol yârelerin istediler dermânını

Derdini dermân verüpdür yine ol yârelerin
Anın içün arttırır âşıkların efgânını

Aşk odu şöyle yakupdur cism u cânın anların
Kül edip savurdular cümle vücûd harmânını

Vasl‐ı Hakk’ı isteyen cân u cihânı terk edüp
Aşk meydânında ol dikdi anın dârını

Sâkî‐i bezm‐i elest peymânesin içenleri
Gör ki nice keşfederler sırr‐ı Hakk astârını

Bî‐nişânın menzilin kâf‐ı 'ademden izleyüp
Ey Niyâzî böyle bulmuş bulan ol cânânını

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/02/ey-gonul-gus-eyle-gel-asiklarin-guftarini.html