Muhayyerkürdi İlâhi

Perişan Zülfüne Bir Şânen Olsam

Bestekârı: Hayâli

Güftekârı: Osman Hulüsi Darendevi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Perîşân zülfüne bir şânen olsam
Cemâlin şem’ine pervânen olsam

Harâb-ı nergis-i mestânen olup
Aceb mi’mârı yok vîrânen olsam

Takılıp boynuma zincîr-i zülfün
Gezip sahrâları dîvânen olsam

Yolunda baş u cân vermeklik için
Girip meydânına merdânen olsam

Edip terk-i taayyün ucb u zillet
Muhakkak sâdıkın bî-gânen olsam

Soyunup senden özge varlığımdan
Mücerred âşık-ı ferzânen olsam

Yanıp hicr ü firâkına Hulûsî
Ne kim ey sevdiğim veya nen olsam

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eYxGs0Ttc9s