Sabâ Zemzeme İlâhi

Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize

Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey Habib-i Muhterem, lûtfet şefaat kıl bize
Ah u feryâd eyleriz biz hasretindir gam bize

Pek yazık eltâfını inkâr eden münkirlere
Pür hatâyız pür günâhız râhm ü şefkat et bize

Bende-i ihsânınız, aşkın bize ancak penâh
Sensin her dü alemin şâhi inâyet kıl bize

Ateş-i hicrân-ı hasretten halâs et Ken'an
Hasretin nâr-ı cehennemden de efzûndur bize