Bestenigâr İlâhi

Gel Gülşeni Tevhide

Bestekârı: Neyzen Osman Bey

Güftekârı: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri

Bu sayfada Gel Gülşeni Tevhide güftesinin, Bestenigâr makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gel gülşen-i tevhide şu bülbül gibi yâ hû
Nâlân olub Allah diyelim hû diyelim hû
Gözyaşı ile gül-bûn-i aşka verelim su
Giryân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Mânend-i sabâ nefha edüb nefha-i Rahmân
Olsan çemen-i dilde maârif gül-i hândân
Bâğ-ı melekûta per açub etmeğe seyrân
Perrân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Bildik ki bekâ yok bize bu dâr-ı fenâda
Ahvâl-i bekâyı görelim râh-ı Hudâ’da
Bildirmeyelim kimseye esrârı kabâda
Pinhân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Dergâh-ı İlâhî’de olub bende-i fermân
Meydân-ı muhabbetde idüb zikr ile cevlân
Cezbeyle semâ' eyleyelim vecd ile devrân
Gerdân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Emri tutalım eyleyelim terk-i menâhî
Çıksın feleğe nefsimizin dûde-i âhı
Tennûr-i gönülde tutuşub aşk-i ilâhî
Sûzân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Aşk ile yanub yanmayalım nâr-ı cahîme
Mevt irmeden evvel girelim dâr-ı na'îme
Beyt-i Hakk olan zâviye-i kalb-i selîme
Mihmân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Dilden çıkarub meşgale-i hubb-i sivâyı
Cân gözlerin açub görelim fevk-ı ulâyı
Her yüzde temâşâ edelim vech-i Hudâ’yı
Hayrân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Envâr-ı tecellîde olub mahv ü perîşân
Fânî olalım Tûr-i tecellî gibi yeksân
Humhâne-i Veysî’den içüb bâde-i irfân
Sekrân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Bul Şemsî gibi aşk-ı Muhammed’le delîli
Bil âteş ile sırr-ı gülistân-ı Halil’i
Mûsâ gibi seyr etmeğe envâr-ı celîli
Pûyan olub Allah diyelim hû diyelim hû