Gel Gülşeni Tevhide

Güftekârı: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri

Bu sayfada Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri tarafından kaleme alınan Gel Gülşeni Tevhide nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gel gülşen-i tevhîde şu bülbül gibi yâ hû
Nâlân olup Allah diyelim hû diyelim hû
Gözyaşı ile gülbün-i 'aşka verelim sû
Giryân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Mânend-i sabâ nefha edüp nefha-i Rahmân
Olsan çemen-i dilde me'ârif gül-i hândân
Bâğ-ı melekûta per açup etmeğe seyrân
Perrân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Bildik ki bekâ yok bize bu dâr-ı fenâda
Ahvâl-i bekâyı görelim râh-ı Hudâ’da
Bildirmeyelim kimseye esrârı kabâda
Pinhân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Dergâh-ı ilâhîde olup bende-i fermân
Meydân-ı muhabbetde idüp zikr ile cevlân
Cezbeyle semâ' eyleyelim vecd ile devrân
Gerdân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Emri tutalım eyleyelim terk-i menâhî
Çıksın feleğe nefsimizin dûde-i âhı
Tennûr-i gönülde tutuşup 'aşk-ı ilâhî
Sûzân olup Allah diyelim hû diyelim hû

'Aşk ile yanup yanmayalım nâr-ı cahîme
Mevt irmeden evvel girelim dâr-ı na'îme
Beyt-i Hakk olan zâviye-i kalb-i selîme
Mihmân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Dilden çıkarup meşgale-i hubb-i sivâyı
Cân gözlerin açup görelim fevk-ı ulâyı
Her yüzde temâşâ edelim vech-i Hudâ’yı
Hayrân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Envâr-ı tecellîde olup mahv ü perîşân
Fânî olalım Tûr-i tecellî gibi yeksân
Humhâne-i Veysî'den içüp bâde-i 'irfân
Sekrân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Bul Şemsî gibi 'aşk-ı Muhammed'le delîli
Bil âteş ile sırr-ı gülistân-ı Halil'i
Mûsâ gibi seyr etmeğe envâr-ı Celîl'i
Pûyân olup Allah diyelim hû diyelim hû

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/hu-diyelim-hu.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Mahûr Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 21
Bestenigâr Neyzen Osman Bey 2