Gel Gülşeni Tevhide

Güftekârı: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri

Bu sayfada Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri tarafından kaleme alınan Gel Gülşeni Tevhide nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gel gülşen-i tevhide şu bülbül gibi yâ hû
Nâlân olub Allah diyelim hû diyelim hû
Gözyaşı ile gül-bûn-i aşka verelim su
Giryân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Mânend-i sabâ nefha edüb nefha-i Rahmân
Olsan çemen-i dilde maârif gül-i hândân
Bâğ-ı melekûta per açub etmeğe seyrân
Perrân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Bildik ki bekâ yok bize bu dâr-ı fenâda
Ahvâl-i bekâyı görelim râh-ı Hudâ’da
Bildirmeyelim kimseye esrârı kabâda
Pinhân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Dergâh-ı İlâhî’de olub bende-i fermân
Meydân-ı muhabbetde idüb zikr ile cevlân
Cezbeyle semâ' eyleyelim vecd ile devrân
Gerdân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Emri tutalım eyleyelim terk-i menâhî
Çıksın feleğe nefsimizin dûde-i âhı
Tennûr-i gönülde tutuşub aşk-i ilâhî
Sûzân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Aşk ile yanub yanmayalım nâr-ı cahîme
Mevt irmeden evvel girelim dâr-ı na'îme
Beyt-i Hakk olan zâviye-i kalb-i selîme
Mihmân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Dilden çıkarub meşgale-i hubb-i sivâyı
Cân gözlerin açub görelim fevk-ı ulâyı
Her yüzde temâşâ edelim vech-i Hudâ’yı
Hayrân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Envâr-ı tecellîde olub mahv ü perîşân
Fânî olalım Tûr-i tecellî gibi yeksân
Humhâne-i Veysî’den içüb bâde-i irfân
Sekrân olub Allah diyelim hû diyelim hû

Bul Şemsî gibi aşk-ı Muhammed’le delîli
Bil âteş ile sırr-ı gülistân-ı Halil’i
Mûsâ gibi seyr etmeğe envâr-ı celîli
Pûyan olub Allah diyelim hû diyelim hû

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Mahûr Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 16
Bestenigâr Neyzen Osman Bey 1