Sabâ İlâhi

Bihamdillâh Ki İslâmım Delilim Mustafâ Geldi

Bestekârı: ?

Güftekârı: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bihamdillâh ki Islâmin delilim Mustafâ geldi
Emirim reheberim Şâhim Aliyye'l-Mürtezâ geldi

Imâmim ol kerem kânı ben nice sevmiyem ani
Resülün kurretül-aynı Hasen Hulk-ı Rızâ geldi

Fedâ olsun ana cânım kim oldur dinim imânım
iki âlemde sultânım Hüseyn-i Kerbelâ geldi

Ana ins ü melek bende en ednâ bendesi bende
Cihânın kutbu âlemde Ali Zeynel Abâ geldi

Muhammed bâkir ol şâhım Imâm Ca'fer durür mâhım
Bulardan mursi i kâzım ki ol Nur-i Hudâ geldi

Yüzüdür Kâf vel Kur'ân göründü Kâbe-i irfan
Cihâna rahmeti rahmân Ali Musâ Rızâ geldi

Takıy Şâh-i Velâyetdir Nakıy Nur-i Hidâyetdir
Bular makbül-i Hazrettir ki bize rehnümâ geldi

Imâmım askerî kiblem eşiği taşıdır Kâ'be'm
Yolunda can ü dil vermem bana gâyet safâ geldi

Muhammed mehdî-i âhir gele bir gün ola zâhir
O vaktin harici münkir bu dergahdan cüda geldi

Behey derviş gözun aç bak cihan bunlarladır revnak
Bunların bastığı coprak gözüme tutiyâ geldi

Sözün Seyfi ilahidir kelâmım nutk-i sâhidır
Hakikat buru mâhıdır bu medhin bi riyâ geldi