Bihamdillâh Ki İslâmım Delilim Mustafâ Geldi

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Bihamdillâh ki Islâmin delilim Mustafâ geldi
Emirim rehberim Şâhım Aliyye'l-Mürtezâ geldi

İmâmımm ol kerem kânı ben nice sevmiyem ani
Resülün Kurretül-aynı Hasen Hulk-ı Rızâ geldi

Fedâ olsun ana cânım kim oldur dinim imânım
İki âlemde sultânım Hüseyn-i Kerbelâ geldi

Ana ins ü melek bende en ednâ bendesi ben de
Cihânın kutbu âlemde Ali Zeynel Abâ geldi

Muhammed Bâkır ol şâhım İmâm Ca'fer durür mâhım
Bulardan Musa Kâzım ki ol Nur-i Hudâ geldi

Yüzüdür Kâf vel Kur'ân göründü Kâbe-i irfan
Cihâna rahmeti rahmân Ali Musâ Rızâ geldi

Takıy Şâh-i Velâyetdir Nakıy Nur-i Hidâyetdir
Bular makbül-i Hazrettir ki bize rehnümâ geldi

İmâmım Askerî kiblem eşiği taşıdır Kâ'be'm
Yolunda can ü dil vermem bana gâyet safâ geldi

Muhammed Mehdî-i âhir gele bir gün ola zâhir
O vaktin harici münkir bu dergahdan cüda geldi

Behey derviş gözun aç bak cihan bunlarladır revnak
Bunların bastığı toprak gözüme tutiyâ geldi

Sözün Seyfi ilahidir kelâmım nutk-i sâhidır
Hakikat buru mâhıdır bu medhin bi riyâ geldi

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı