Segâh İlâhi

Eyle İlahi Bana Lûtfun Karîn

Bestekârı: Udi Levent Kaya

Güftekârı: Siyahî Mustafa Dede

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Eyle İlâhi bana lûtfun karîn
Sensin ol hallâk-ı sahn-ı âferin

Nây gibi eyle derûnum pîr ü pak
Sîne-i bî-kînimi aşkınla çâk

Âyine-i kalbimi kıl müncelî
Anda ola rûy-i meânî-celî

Rûhuma rahmet ede bernâ vü Pîr
Şâd ola ol demde Siyâhi fakîr

---------

Nây gibi eyle derûnum pîr ü pak
Sîne-i bî-kînimi aşkınla çâk

Derûnumu nây gibi tertemiz eyle,
Kin olmayan göğsümü de yırt

----------

Âyine-i kalbimi kıl müncelî
Anda ola rûy-i meânî-celî

Kalbimin aynasını parlat,
Onda mânâların yüzü açığa çıksın

-----------

Kârin: Yakın - Bir şeyi elde eden
Hallâk: Yaratan
Sahn: Orta meydan
Âferin: Yaratıcı
Sîne-i bî-kîn: Kîni olmayan sîne, temiz gönül
Müncelî: Parlayan, parlak
Rûy-i meânî: Mânâların yüzü
Celî: Açık, belli, meydanda, âşikâr