Sûzinâk İlâhi, Sofyan

Hatice Sultan'dan Doğan Nûr-sîma

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Dr. Türkan Alvan

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hatice Sultan'dan doğan nûr-sîma
Adı Fâtımâ nâm-ı Betül Zehrâ
Zevce-yi pâk-i Ali-yye'l Mürtezâ
Hem nâzenin-i Habib-i Kibriyâ
Fâtımâ yâr-ı cân-ı Mustafa'dır
Mahşerde imdâd-ı Resûl ondadır

Teşrîf edince huzûru Fâtımâ
Kıyâm eder Fahr-i âlem kızına
İnciten ol Hayrunnisâyı asla
Erişmez şefaat-i Mustafâya
Fâtımâ yâr-ı cân-ı Mustafa'dır
Mahşerde imdâd-ı Resûl ondadır

Uhudda ashâbın oldu sâki

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı