Amenna Söyledik Hem İkrar Ettik

Nutuk sahibi: Mirâtî

Âmennâ söyledik ikrâr eyledik
Erenler bezminde "lâ şek"cesine
Bâğ-ı ma'rifetde yetiştik bittik
Bûy aldık bir gülden çiçekcesine

Gel gönül ârif ol haddini bil sen
Semî'dir Basîr'dir etme şek gümân
"El hakku ezhârun mine'ş şems" iken
Sofu inâd eder eşşekcesine

Söylesem kelâmım gelmez takrîre
Nutk-i derûnumuz sığmaz tefsîre
Îmân ettik ikrâr verdik bir pîre
Er evlâdı eriz gerçekcesine

Mir'âtî sözlerin gizli muammâ
"Ulu'l-ebsâr" olanlara hüveydâ
Elsiziz belsiziz dilsiziz ammâ
Gezeriz âlemde erkekcesine

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/01/amenna-soyledik-ikrar-eyledik.html

Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler