Bâb-ı Kabûlü Etme Sedd Yâ Hazret-i Sultan Veled

Nutuk sahibi: Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî

Bâb-ı kabûlü etme sed dergâha geldim kılma red
Bîçâreyim eyle meded yâ Hazret-i Sultân Veled

Bû Bekr-i Hayder neslisin Monlâ-yı Rûm’un neclisin
Fahr eylesek de haklısın yâ Hazret-i Sultân Veled

Ey nûr-ı çeşm-i vâsılîn v’ey ârif-i ayne’l-yakîn
Sırr-ı celîl-i şems-i dîn yâ Hazret-i Sultân Veled

Şems-i hakîkat pertevi müşkil-güşâ-yı Mesnevî
Mülk-i fenânın hüsrevî yâ Hazret-i Sultân Veled

Sensin sehâvet ma’deni sensin kemâlât mahzeni
Tûr-ı tecellî Eymen’i yâ Hazret-i Sultân Veled

Ey ârifânın serveri v’ey âşıkânın rehberi
Meydân-ı aşkın saf-deri yâ Hazret-i Sultân Veled

Ey sâhib-i ilm ü hikem medhinde âcizdir kalem
Mümkin mi vasfın eyleyim yâ Hazret-i Sultân Veled e

Ey dâhil-i bezm-i visâl v’ey sâhib-i mecd ü kemâl
Cem’ oldu sende kâl u hâl yâ Hazret-i Sultân Veled

Şemsî-i Mısrî-i zelîl dergâhına oldu dahîl
Bî-çâreye ol sen delîl yâ Hazret-i Sultân Veled

Bursalı Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî

 

Kaynak:

 

https://sultanveled.semazen.net/?p=171

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler