Bi Sultan Er-rifai Ya Seyyid Ahmed

Güftekârı: Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi

Bu sayfada Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi tarafından kaleme alınan Bi Sultan Er-rifai Ya Seyyid Ahmed nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bi sultâner Rifâî yâ Seyyîd Ahmed hayâna bi
Kutbül kevneyn Ebül alemeyni min nesli Resûlillah

Gelüp dürsun bi Hayder'den o nesli pâk-i gevherden
Doğar gün gibi haverden Rifâî Seyyîd Ahmed'dir

Kabüli cümle ef'ali gerekdir sûi ahvâli
Ezelden ahdü peymanı Cenab-ı Seyyid Ahmed'dir

Ana döndermişim vechim ki oldur Kâbe-i Kıblem
Tavaf sırrında mihmânım Rifâî Seyyîd Ahmed'dir ta


Tarik-i Hak'da bürhanım
Rifai Seyyid Ahmed'dir
Gönül beytinde mihmanım
Rifai Seyyid Ahmed'dir

İsmini okudum daim
Salat-ı vech ile kaim
Dilimde zikr-i Kur'anım
Rifai Seyyid Ahmed'dir

Gelipdir sulb-i Hayder'den
O nesl-i pak-i gevherden
Doğar gün gibi haverden
Rifai Seyyid Ahmed'dir

Kabûli cümle ef'ali
Gerekdir sûi ahvâli
Ezelden ahd ü peymanı
Rifai Seyyid Ahmed'dir

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic ? 4