Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah

Nutuk sahibi: Selâmi Mustafa Efendi

Bir muazzam pâdişâhsın ki kulundur cümle şâh
Kurb-i “ev ednâ”ya vaz' oldu seninçün tahtgâh
Nüh felek heft zemîn ancak sana bir bârgâh
Emrine mahkûmdur âlem her sözün vahy-i ilâh
Es-salâtu ve's-selâm ey hâdî-i râh-ı Hudâ
Küntü 'âsî yâ şefî'al-müznibîn işfa'lenâ

Olalı ruh-sûde pâ-yı pâkine arş-ı berîn
Aşkın ile dembedem cevlân eder ey şâh-ı dîn
Ravzan için çağrışup der her melek ya mü'minîn
Hâzihî cennâtu 'adnin fedhûluhâ hâlidîn
Es-salâtu ve's-selâm ey hâdî-i râh-ı Hudâ
Küntü 'âsî yâ şefî'al-müznibîn işfa'lenâ

Hâk-i Ravza'ndan güneş nûr eyler iken iktibâs
Gerd-i pâyın kühl-i çeşm-i cân ederken mâh-tâb
Yâ aceb mi arşa fahr eylerse Ravza’nda türâb
Câna minnet idi na'leynin de olsa âfitâb
Es-salâtu ve's-selâm ey hâdî-i râh-ı Hudâ
Küntü 'âsî yâ şefî'al-müznibîn işfa'lenâ

Kim ki nûr-i mihr-i zâtın mazhar-ı âgâhıdır
Ahter-i İslâm içinde evc-i dînin mâhıdır
Kim gulâm oldu derinde kâinâtın şâhıdır
Mûrun olmak âsitânında Süleymân câhıdır
Es-salâtu ve's-selâm ey hâdî-i râh-ı Hudâ
Küntü 'âsî yâ şefî'al-müznibîn işfa'lenâ

Hangi hâke bassa pâ-yı devletin ol Tûr olur
Cânib-i Hakk’dan tecelliyyât ile pür-nûr olur
Her nazarda aynına vech-i Hudâ manzûr olur
Bu Selâmî hizmet-i na’tın ile mağfûr olur
Es-salâtu ve's-selâm ey hâdî-i râh-ı Hudâ
Küntü 'âsî yâ şefî'al-müznibîn işfa'lenâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/12/bir-muazzam-padisahsn-ki-kulundur-cumle.html

Şevkutarab

beste sayfası ›
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler