Bir Nazar Kıl Kaplamış Hû Her Yeri

Nutuk sahibi: Lütfi Filiz

Bir nazar kıl kaplamış Hû her yeri
Hû'ya gerk olmuş serapâ aşk eri
Düşme zâhidler gibi vehme sakın
Hû'dan istimdâd eden kalmaz geri

Bahr-ı Hû'da can veren cânân olur
Hû'ya mustağrak olan umman olur
Ayrı bilmez, gayrı görmez Hû diyen
Hû bilenker şüphesiz sultan olur

Dilde gerçi pek kolaydır Hû demek
İlm-i tahkîka verilmezse emek
Zevki yoktur Hû dese, görmez gözü
Bahr içinde bahri bilmez çün semek

Hû bilinmez ger okunsa bin kitâp
Mutlaka mürşit gerek eyle şitâb
Cennetü'l-irfâna cehd et girmeye
Hû tecelli eylesin bî-irtiyâb

Say edip mürşit elini al ele
Aşk ile gözyaşların dönsün sele
Hak'la nutku, sakla sırrı dâimâ
Hû'yu zevk et, neşeler dolsun dile

Bahr-i Hû'da ne mekân var ne zaman
Hû'ya daldım, Hû'yu bildim ben bu an
Bir deniz ki dalgası gayrı değil
Hû'ya mirat oldu Fânî bî-gûman

Bestekârı: Lütfi Filiz
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı