Ey Dilârâ Sen Ki Bir Şahdânesin

Güftekârı: Mustafa Batuhan (medhi)

Bu sayfada Mustafa Batuhan (medhi) tarafından kaleme alınan Ey Dilârâ Sen Ki Bir Şahdânesin nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey dilârâ sen ki bir şahdânesin
Hüsn ile ekvâna bir yekdânesin

Nefs-i bağrın bir sedeftir ki şehâ
Açtı Fahriyle gönül dürrdânesin

Kırmış âşık dil denen humhânesin
Sekrile açmış dil-i virânesin

İtirâf eyler kalem acziyyeti
Şol beyân-ı Şeyh Rıza efsânesin

Dergeh-i Pirde olup hizmetnişin
Etti tâmir aşkla tevhidhânesin

Dâderinden devralınca nevbeti
Gösterir ahlâk-ı ferzendânesin

Çünkü elyâk-ı neseb bir Şeyh idi
Etti memnun cedd-i ârifânesin

Tab’-i Hassân ile doldu her sözü
Etti ol Şah nutk-i mürşidânesin

Kim nezâket menbaı kavli kılar
Hoş şifâyâb cümlenin dil yâresin

Mahv edip binâ-i nefsi mahv ile
Kıldı mâmûr şu gönül kâşânesin

Kalmadı hiç pak bedende lahmecik
Etti ifnâ şol saâdethânesin

Mürg-i Mevlâ olmuş idi ol şehen
Mevtidir remzi dil-i mürgânesin

Uçtu Hûya Hû ile ankâ olan
İsm-i Hu tezyîn eder dilhânesin

Şeyh Rızâeddin Efendi! pâyine
Düşmüş âlem çünki bir arz-hânesin

Şol nücûm-i izzetin ahlâkını
Bağrına nakşeyleyen asmânesin

Haşre dek ger söylesem eltâfını
Doymam hâşâ rehber-i merdânesin

Kim Rızâeddin Yaşar bendi ise
Mahrum etmez ol şehen divânesin

Medhiyâ tut dâmenin ol rehberin
Terkeder mi sen gibi bîçâresin

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Neyzen M. Hakan Alvan 1