Sanman Bizi Kim Beste-dil-i Nefs-i Gavîyiz

Güftekârı: Şeyh Galip (k.s.)

Bu sayfada Şeyh Galip (k.s.) tarafından kaleme alınan Sanman Bizi Kim Beste-dil-i Nefs-i Gavîyiz nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz
Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz
Ne havf-ı emîrân biliriz ne bedevîyiz
Râzî-şüde-i hükm-i kader(1) Murtazavîyiz
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Nakş-ı hevesi safha-i dilden sile geldik
Tâ da’vî-i mihr-i neseb-i pâk ile geldik
Kurbân-ı ilâhî olup İsmâil’e geldik
Çün bezm-i kıdemden dile geldik bile geldik
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Âlemlere isnâ aşer ebrâc değil mi
Her biri ser-i mihr ü mehe tâc değil mi(2)
Tîr-i siteme cümlesi âmâc değil mi
Da'vâ-yı muhâbbet buna muhtâc değil mi
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Âvân-ı Yezîd’in hele hasmânıyız el-hak
La’net-keş-i îmân-ı dil ü cânıyız el-hak
Bu ma’rekenin Sâm u Nerîmânıyız el-hak
Evlâd-ı Hüseyn'in kulu kurbânıyız el-hak
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Yokdur bizi takdîre havâricde liyâkat
Ednâmız eder âlemi pür lerze-i dehşat
Takdîre ne çâre bu imiş hükm-i meşiyyet
Cân bâşı fedâ eylesen Es’ad ne seâdat
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

(1) Bazı nüshalarda "hükm-i kazâ" şeklinde.
(2) Bazı nüshalarda "Her birisi mihr ü mehe sertâc değil mi" şeklinde.

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/seyh-galib-dedenin-bir-mersiyesi.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Segâh ? 2