Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Tâlib-i Feyz-i Hudâ"yız Halvetî Cerrâhî'yiz
"Câlib-i Fevz-i Hudâ"yız Halvetî Cerrâhî'yiz

"Cerrâhî"den bâde-i aşk nûş eyledik ezelde
Biz ol bülbül-i şeydâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Çün "Cemâl-i Mustafâ"ya âşık olduk gönülden
Bir nigehe cân fedâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Hazret-i "Hayder-i Kerrâr" gönlümüz sultânıdır
"Çâker-i Âl-i 'Abâ"yız "Halvetî Cerrâhî"yiz

"Ehl-i Beyt"e muhabbetde dost oluruz dost ile
Buğz edenlerden cüdâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

On iki imâm ile on dört ma'sûm baş tâcımız
Üftâde-i su'adâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

"Cihâr-yâr-ı güzîn"e de ashâb ü ensâra da
Ta'zîm ü tekrîm-edâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Rehberimiz kitâb sünnet düstûrumuz şerî'at
"Ehlullâh"a muktedâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Biri iki göremeyiz "tevhîd"dedir yolumuz
"Sâlik-i Râh-ı Rızâ"yız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Hazret-i "Pîr Nûreddîn"den irşâd aldık vuslata
Nâil-i cûd ü atâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

İ'tikadda "ehl-i sünnet ve'l-cemâ'at" yolumuz
Kalender-i hoş-edâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Erenlere belî dedik yollarına baş koyduk
Ehl-i aşka mübtedâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Mezhebimiz Hanefî'dir meşrebimiz Halvetî
"Râh-ı Hakk"da hüveydâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

"Gazâ-yı Ekber" eyleriz nefsimizle dem-be-dem
Hem hatâ-pûş-i ridâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

"Meydân-ı Aşk"da uryânız "Dîvân-ı Hakk"da giryân
"Devrân"da mest-i sevdâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Her birimiz bir velîdir hamdülillah Aşkiya
"Bâb-ı Vuslat"da gedâyız "Halvetî Cerrâhî"yiz

Kaynak: http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/talibi-feyzi-hudayiz.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bestenigâr Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 2