Tennûr-i Dile Od Yakup

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Tennûr-i dile od yakup âh-ı şererimden
Bir özge kebâb mâ-hazar etdim ciğerimden

Derd ehline nûş etmek içün eyledim ihzâr
Bezm-i gama iki şişe mey dîdelerimden

Şeb-tâ-be-seher zârım o yâre eser etmez
Lerzîde cihân gerçi ki âh-ı seherimden

Âvâze-i hicr-i elemi düşeli dehre
Mâtem-zededir ins ü melek bu kederimden

Dil-beste-i zülf-i siyehem yine Sezâyî 
Sevdâ-yı cünûn gitmedi bir kerre serimden

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/09/tennur-i-dile-od-yakup-ah-sererimden.html

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı