Hicâz Niyaz, Sofyan

Can Ellerinden Gelmişem

Bestekârı: Aslan Hepgür

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cân illerinden gelmişem fânî mekânı neylerem
Ol mülke meylim salmışam ben bu cihânı neylerem

'Aşkın şerâbın içmişem dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem nâm ü nişânı neylerem

Dünyâya geldim gitmeye 'ilm ile hilme yetmeye
'Aşk ile ân seyretmeye ben în u ânı neylerem

Devr-i zamândan doymuşam kevn ü fesâdı koymuşam
Dârü'l-emânı duymuşam bu sicn-i cânı neylerem

Hep i'tibârı atmışam 'âşıklığa el katmışam
Ben nefsi dosta satmışam bu düşmânânı neylerem

Aşkın şarabın içmişem dil-şenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem nam ü nişanı neylerem

'Aşkı tabîbim kılmışam derdinde dermân bulmuşam
Ben lübb-i hikmet bilmişem yunâniyânı neylerem

Enfâs-i 'aşkı dârikem mâl ü menâli târikem
Genc-i nihâne mâlikem nakd-i revânı neylerem

Taht-ı tevekkül bulmuşam mülk-i kanâ'at almışam
Mahfîce sultân olmuşam câh-ı 'ıyânı neylerem

Her ne gelirse yahşîdir zîrâ o dostun bahşıdır
Çün cümle anın işidir ben bed-gümânı neylerem

Olmuş anınla kalmışam 'ayn-ı hayâta dalmışam
Kendim bilip kâm almışam vehm ü hayâli neylerem

Gerçi zamân-ı devrân ile pîr etdi cismim şân ile
Gönlüm civândır cân ile pîr ü civânı neylerem

Ten beslemekden sapmışam gönlüm serâyın yapmışam
Hurşidem anda tapmışam ben ahterânı neylerem

Yâri bana bes görmüşem ağyarı dilden sürmüşem
Üns ile tenhâ durmuşam ben ins ü cânı neylerem

Dilden dile bin tercemân varken ne söyler bu lisân
Çün cân ü dildir hem-zebân nutk ü beyânı neylerem

Hakkî cemî'-i halkdan müstağniyem billâhi ben
Hallâk-ı 'âlem vâr iken halk-ı zamânı neylerem

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/05/can-illerinden-gelmisem-fani-mekani-neylerem.html

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler