Can Ellerinden Gelmişem

Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Bu sayfada İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. tarafından kaleme alınan Can Ellerinden Gelmişem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Cân illerinden gelmişem fânî mekânı neylerem
Ol mülke meylim salmışam ben bu cihânı neylerem

'Aşkın şerâbın içmişem dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem nâm ü nişânı neylerem

Dünyâya geldim gitmeye 'ilm ile hilme yetmeye
'Aşk ile ân seyretmeye ben în u ânı neylerem

Devr-i zamândan doymuşam kevn ü fesâdı koymuşam
Dârü'l-emânı duymuşam bu sicn-i cânı neylerem

Hep i'tibârı atmışam 'âşıklığa el katmışam
Ben nefsi dosta satmışam bu düşmânânı neylerem

Aşkın şarabın içmişem dil-şenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem nam ü nişanı neylerem

'Aşkı tabîbim kılmışam derdinde dermân bulmuşam
Ben lübb-i hikmet bilmişem yunâniyânı neylerem

Enfâs-i 'aşkı dârikem mâl ü menâli târikem
Genc-i nihâne mâlikem nakd-i revânı neylerem

Taht-ı tevekkül bulmuşam mülk-i kanâ'at almışam
Mahfîce sultân olmuşam câh-ı 'ıyânı neylerem

Her ne gelirse yahşîdir zîrâ o dostun bahşıdır
Çün cümle anın işidir ben bed-gümânı neylerem

Olmuş anınla kalmışam 'ayn-ı hayâta dalmışam
Kendim bilip kâm almışam vehm ü hayâli neylerem

Gerçi zamân-ı devrân ile pîr etdi cismim şân ile
Gönlüm civândır cân ile pîr ü civânı neylerem

Ten beslemekden sapmışam gönlüm serâyın yapmışam
Hurşidem anda tapmışam ben ahterânı neylerem

Yâri bana bes görmüşem ağyarı dilden sürmüşem
Üns ile tenhâ durmuşam ben ins ü cânı neylerem

Dilden dile bin tercemân varken ne söyler bu lisân
Çün cân ü dildir hem-zebân nutk ü beyânı neylerem

Hakkî cemî'-i halkdan müstağniyem billâhi ben
Hallâk-ı 'âlem vâr iken halk-ı zamânı neylerem

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/05/can-illerinden-gelmisem-fani-mekani-neylerem.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nevâ ? 4