Uşşak İlâhi, Düyek

Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana

Bestekârı: Enes Ergür

Nutuk sahibi: Muallim Nâci Bey

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Arz-ı ta’zîm eylemez mi âlem-i imkân sanabeyaz gül
Arz-ı ta’zîm etti Allah-ı azîmü’ş-şân sana

Nûr-ı îmândır nücûmundan dem-â-dem berk uran
Âsumân etmiş hezârân kalb ile îmân sana

Fazl-ı bî-pâyânının bürhân-ı bî-pâyânı var
Var mı ulviyyât içinde olmayan bürhân sana

Hüsn-ü Kur’ân’ı görür insân olur hayrân sana
Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân sana

Dil esîrin olduğu günden beru âzâdedir
Mâsivâya bağlanır mı bağlanan vicdân sana

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı