Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana

Güftekârı: Muallim Nâci Bey

Bu sayfada Muallim Nâci Bey tarafından kaleme alınan Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Arz-ı ta’zîm eylemez mi âlem-i imkân sanabeyaz gül
Arz-ı ta’zîm etti Allah-ı azîmü’ş-şân sana

Nûr-ı îmândır nücûmundan dem-â-dem berk uran
Âsumân etmiş hezârân kalb ile îmân sana

Fazl-ı bî-pâyânının bürhân-ı bî-pâyânı var
Var mı ulviyyât içinde olmayan bürhân sana

Hüsn-ü Kur’ân’ı görür insân olur hayrân sana
Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân sana

Dil esîrin olduğu günden beru âzâdedir
Mâsivâya bağlanır mı bağlanan vicdân sana

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Enes Ergür 2