Sabâ İlâhi

Musaffa Eyle Dil Levhin

Bestekârı: Hafız Ahmed Irsoy

Güftekârı: Hayâli

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Musaffâ eyle dil levhin bugün nûr-i tecellâdan
Cemâlin gösterir Allah çü mir'ât-ı mücellâdan
Nazargâh-ı Hudâ'dır dil velî sanma cüdâdır dil
Uçar misl-i hümâdır dil geçer arş-ı muallâdan

Değilsin lâyık-ı cânân seni nefsin eder hayrân
Gel ey mecnûn-i sergerdân haber ver bu muammâdan
Hayâlî bes ayân etgil bu esrârı beyân etgil
Mekânın lâ-mekân etgil cevâb etgil müsemmâdan