Musaffa Eyle Dil Levhin

Güftekârı: Hayâli

Bu sayfada Hayâli tarafından kaleme alınan Musaffa Eyle Dil Levhin nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Musaffâ eyle dil levhin bugün nûr-i tecellâdan
Cemâlin gösterir Allah çü mir'ât-ı mücellâdan
Nazargâh-ı Hudâ'dır dil velî sanma cüdâdır dil
Uçar misl-i hümâdır dil geçer arş-ı muallâdan

Değilsin lâyık-ı cânân seni nefsin eder hayrân
Gel ey mecnûn-i sergerdân haber ver bu muammâdan
Hayâlî bes ayân etgil bu esrârı beyân etgil
Mekânın lâ-mekân etgil cevâb etgil müsemmâdan

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Hafız Ahmed Irsoy 1