Rast İlâhi, Sofyan

Nur İle Doldu Yine Kevn-ü Mekan

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân
Zeyn olup açıldı ebvâb-ı cinân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Anda Kur'ân-ı azîm etdi nüzûl
Şehr-i rahmet buyurur ana Resûl
Tâlib-i Hakk'a nasîb ola vusûl
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Zikr ü tehlîli vü tesbîhi güzel
Hem namâzı vü terâvîhi güzel
Zav'-i kandîl ü mesâbîhi güzel
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Şer'-i pâki başa hoş tâc edelim
Sünnet-i Ahmed'i minhâc edelim
Âlem-i ma'nâya mi'râc edelim
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Mâsivâ hubbun aradan çıkagör/süregör
Zât-ı bî-çûne Hüdâyî eregör
Bezm-i vahdetde safâlar süregör
Geldi lutf ile mübârek ramazân

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/06/nur-ile-doldu-yine-kevn-u-mekan.html

Güncellemeler - Talepler