Rast İlâhi, Devr-i Hindî

Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya

Bestekârı: Hüseyin Sebilci

Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ
Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin devâ

Derdime dermân olan ancak cemâlin nûrudur
İsmini anmakla dâim her gönül bulur safâ

Cümle âlem halkı muhtâcdır senin ihsânına
Sever-i âlem efendim menba'-i cûd ü sehâ

Hânedan-ı ehl-i beyte âşık-ı sâdık olan
Sıdk ile bende olur eyler kapına ilticâ

Hazret-i Zehrâ'ya bahşet Tâcî'yi mahşer günü
Ahmed ü Mahmûd Ebe'l Kâsım Muhammed Mustafâ

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=T0B1tHe8BjI

Güncellemeler - Talepler