Cemalin Aşkına Düşmüş

Nutuk sahibi: Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi

Cemâlin aşkına düşmüş senin bir derd-mendin var
Geçip baş ile cânından senin bir derd-mendin var

Firâkınla melûl olmuş gamınla yâr-i gâr olmuş
Cihân başına dâr olmuş senin bir derd-mendin var

Bu dünya izzetin atmış dil-i ârı hüsnüne satmış
Yakıp aşkın kebâb etmiş senin bir derd-mendin var

Bu vecd ile sa’y eyler terahhumler umup ağlar
Muhabbet neş’esin söyler senin bir derd-mendin var

Diler pâyinde hâk olsun sana hizmet ile dolsun
Kapunda bir gedâ olsun senin bir derd-mendin var

Visâlinle şeref-yâb et dil-i mahzûnumu şâd et
Veliyyüddîn kulun yâd et senin bir derd-mendin var

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=DRCIXJv3gig

Güncellemeler - Talepler