Cura-i Camı Ezelden Nûş Eden Mestaneyim

Nutuk sahibi: Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.

Cür'a-i câm-ı ezelden nuş eden mestaneyim
Teşne-diller var ise gelsün bu gün meyhaneyim
Bu vücudum tılsımın hedm eyleyüp kıldım hara
Kâşif-i gencine-i esrar olan viraneyim

Arz edince şem-i rûyun ol peri uşşakın 
Can ü ser terkin urup bıdil yanan pervaneyim
Ten libasın terk ile Şemsi bu dem tecrid edüp 
Canı hem canana verdim der hemin cananeyim

Bestenigâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler