Didemiz Giryân Sinemiz Sûzan

Nutuk sahibi: Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti

Didemiz giryân
Sinemiz sûzan,
Ruhumuz hayran
Halvetileriz biz

Sırr ile seyran
Şevk ile devran
İderiz her an
Kadirileriz biz

Mahremiz Zâre
Bülbülüz yâre
Hârız ağyare
Rıfaileriz biz

Zikrimiz esmâ,
Fikri müsemma,
Seyri ''ev edna'',
Bedeviyiz biz

Bizdedir halvet,
Yâr ile ülfet,
Bulmuşuz vuslat,
Düssûkileriz biz

Hakk'ı çün bulduk,
Nur ile dolduk,
Aşkla yoğrulduk,
Şazeliyiz biz

Ölmeden öldük,
Sonra dirildik,
Uçmağa girdik,
Mevleviyiz biz.

Aşık-ı Cânân
Mahrem-i irfan
Fakr ile pinhan
Bektaşiyiz biz

On iki seyran
İderiz her an
Manâda sultan
Vefâileriz biz

Hay'yül bakiyiz,
Dost müştakiyiz,
Aşka sakiyiz,
Nakşileriz biz

Bizdedir Adem
İs'ebni Meryem
Hem ism-i A'zam
Bayramileriz biz

Cismimiz püryan,
derdimiz derman,
Aşkımız burhan,
Celvetiyiz biz.

Vahdete vakıf
Kesreti Sârif
Kenz-i maarif
Şa'banileriz biz

Fikreder rûhu
Zikreder kalbi
Tevhiddir hali
Melâmileriz biz

Nefsimiz bildik
Vahdete erdik
Kesretden geçtik
Kübrevîleriz biz

Hem cihar-yâre
Hem ehl-i beyte
Bendeyiz pîre
Sinanîleriz biz

Hâtem-ül pîrân
Hem kenz-i irfan
Hem derde derman
Cerrâhileriz biz

Sâmi ko halkı
Ara bul Hakk'ı
Yoludur aşkı
Uşşakileriz biz

Bizdedir kadem,bizdedir Meryem,
Kesilmez duadan,Bayramiyiz biz.

Sami ko halkı,ara bul Hak'kı
Yoludur aşkı,UŞAK'İYİZ biz.

Güncellemeler - Talepler