Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey Hakk'a tâlib olan
Tevhîde gel tevhîde
Rızâya râgıb olan
Tevhîde gel tevhîde

Tevhîddir rûha gıda
Bundadır râh-ı Hudâ
Bulmak dilersen rızâ
Tevhîde gel tevhîde

Hakkı bâtıldan seçen
Bâş u cânından geçen
Âb-ı hayâtdan içen
Tevhîde gel tevhîde

Kim değildir nâr ehli
Oldur ol tevhîd ehli
Ey gâfil inkâr ehli
Tevhîde gel tevhîde

Geç bu inkârdan zâhid
Nefsinle ol mücâhid
Şeytâna olma sâcid
Tevhîde gel tevhîde

Bundadır âb-ı hayât
Söyleyen görmez memât
Ganîdir Mevlâ Samed
Tevhîde gel tevhîde

Hakk'a olur seyrânın
Derdin bulur dermânın
Kalbden gider gümânın
Tevhîde gel tevhîde

Gafletle ömür sürme
Hakk'dan gayrını görme
Başın ver sırrın verme
Tevhîde gel tevhîde

Sür gönülden ağyârı
Zikreyle gel Gaffâr'ı
Ey Aşkî'nin kuş cânı
Tevhîde gel tevhîde

Aşk Yolu Vuslat Tarîki, Sayfa 4

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/EyHakkaTalibOlan.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nühüft Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 8