Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi

Güftekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu sayfada Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni tarafından kaleme alınan Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi
Olduğu çün oldu âlem hüsnünün dîvânesi

Zât-i pâkindir sebeb bu âlemin îcâdına
Olmasa teşrîfin olmazdı bu cihân kâşânesi

Yâ Resûlallah visâlin bezmine şâyeste kıl
Tâ gönül olsun şerâb-ı aşkının mestânesi

Âşıkın ancak murâdı Hazretinden kim ola
Âşinâ-yı bezm-i hâssın âlemin bîgânesi

Genc-i aşkın mahzeni olmuş Sezâî gâlibâ
Kim imâret istemez bu gönlümün vîrânesi

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/06/hazret-i-hakkn-habibi-sevgili-bir-tanesi.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemaşîran ? 4