Lâhâ Lî Tayfun Serâ Fi-l Kevn-i Min Tilka-i Bedr

Güftekârı: Es'ad Erbilî Hz.

Bu sayfada Es'ad Erbilî Hz. tarafından kaleme alınan Lâhâ Lî Tayfun Serâ Fi-l Kevn-i Min Tilka-i Bedr nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Lâha lî tayfun serâ fi’l-kevni min tilkâ-i bedr
Aşk ez-ceybem girift u goft yâ hâzâ edr
Sormam artık pîre sâki gâye-i ma’nâ nedir
Leblerin söyler civânım gonca-i râ’nâ nedir
Gözlerin eyler işaret nergis-i şehlâ nedir

Bir zamân tevhid için teksîr-i evsâf eyledim
Sanki hâcât-ı dil-i nâşâdı is’âf eyledim
Gördüm etvâr-ı şuûn-ı hâli insâf eyledim
Fikr-i ferdâ-yı cihândan sînemi sâf eyledim
Gam nedir şâdî nedir illet nedir sevdâ nedir

Gam değilmiş Hamdî olmak seyr-i gül-şenden cüdâ
Neşve var yâdında derler gül fedâ bülbül fedâ
Şimdi seyh-i asrdan duydum şu yolda bir nidâ
Dergehi pîr-i muğânda hâk-i pay ol Es’ad’â
Ol zamân anlarsın ancak rütbe-i bâlâ nedir

*M. Es’ad Erbîlî’nin beyitlerine Elmalılı Hamdi
Yazır'ın tahmisleridir. Her bir tahmisin son iki
mısra’ı Es’ad Erbili’ye, ilk üç mısra’ı Hamdi
Yazır’a aittir.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Şehnazbuselik Neyzen M. Hakan Alvan 1