Nutuk sayfasına git ›

Yandım kül oldum düşeli aşka
Dosta kul oldum düşeli aşka

Yârimi bildim arayıp buldum
Bilmem ne oldum düşeli aşka

Şem'a uyandı âşıklar yandı
Nûra boyandı düşeli aşka

Başımı verdim valsına erdim
Dîdârı gördüm düşeli aşka

Başım kurbândır sînem uryândır
Ciğer püryândır düşeli aşka

Verdim ben cânı akıtdım kânı
Buldum cânânı düşeli aşka

Özüm uyardım huzûra vardım
Yaramı sardım düşeli aşka

Pervâne misâl hembezm-i visâl
Geçti sinn ü sâl düşeli aşka

Edhem'in ahdı terk etdi tahtı
Değişdi bahtı düşeli aşka

Mansûr'un dârı aşk oldu kârı
Yok etdi vârı düşeli aşka

Aşkın esîri yokdur iksîri
Neyler mesîri düşeli aşka

Aşkî yol buldu yine kul oldu
Yâr ile doldu düşeli aşka

Envârü'l Kulûb, Cilt 1, Sayfa 485-486

Güncellemeler - Talepler