Mah-ı Muharremü'l Harâm ve Vaka-i Deşt-i Kerbelâ

Memduh Özyalvaç - Ey Şehid-i Pak Dil


Açıklama:
Ey şehîd-i pâk-dil hep ins ü cin ağlar sana Ser-te-ser mâtem tutup kevn ü mekân ağlar sana Terk edip gitdin bu ilden yârını yârânını Gam çekip yârân ü yârın her zamân ağlar sana Âşiyân-ı fânîyi şöyle koyup bî-derk ile Sen beka buldun bu fânî âşiyân ağlar sana Her yanı bend eylemişdi hüsn-i hâlin ey melek Âleme hicrin beka verdi cihân ağlar sana Herkesin gönlünde yapmışdın muhabbetden ribât Firkatın zehriyle hep pîr ü civân ağlar sana Azm edince vasla cân hâk-i vücûdun çün bu hâk Sînesin çâk eyledi ol bî-gümân ağlar sana Çekdi zahmet bâğ-bân hüsnün bâğından gül dere Kim hazân aldı gülün gül bâğ-bân ağlar sana Firkatınla kan döken ancak ki Hulûsî değil Devr edip döndükçe bu devr ü zamân ağlar sana

Güncellemeler - Talepler