Bişnevez Ney Çün Hikayet Mi Küned

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi

Bişnev ez ney çün hikâyet mî küned
Ez cüdâyîhâ şikâyet mî küned
Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend
Ez nefîrem merd ü zen nâlîdeend
Sîne hâhem şerha şerha ez firâk
Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk
Herkesî kû dûrmand ez asl-ı hiş
Bâz cûyed rûzgâr-ı vasl-ı hîş
Men beher cem’iyyetî nâlân şüdem
Cüft-i bedhâlân ü hoşhâlân şüdem
Herkesî ez zann-i hod şüd yâr-i men
Vez derûn-i men necüst esrâr-i men
Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist
Lîk çeşm ü gûşrâ an nûr nîst
Ten zi cân ü cân zi ten mestûr nîst
Lîk kes râ dîd-i cân destûr nîst
Âteşest în bang-i nây ü nîst bâd
Her ki în âteş nedâred nîst bâd
Âteş-i ıskest ke’nder ney fütâd
Cûşiş-i ışkest ke’nder mey fütâd
Ney harîf-i herki ez yârî bürîd
Perdehâyeş perdehây-i mâ dirîd
Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ki dîd
Hem çü ney dem sâz ü müştâkî ki dîd
Ney hadîs-i râh-i pür hun mîküned
Kıssahây-i ışk-ı mecnûn mîküned
Mahrem-î în hûş cüz bîhûş nist
Mer zebânrâ müşterî cüz gûş nîst
Der gam-î mâ rûzhâ bîgâh şüd
Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh şüd
Rûzhâ ger reft gû rev bâk nîst
Tû bimân ey ânki çün tû pâk nist
Herki cüz mâhî zi âbeş sîr şüd
Herki bîrûzîst rûzeş dîr şüd
Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm
Pes sühan kûtâh bâyed vesselâm

Güncellemeler - Talepler