Sanma Ey Zâhit Bizi Kim Öyle Hor Ü Ahkarız

Güftekârı: Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.

Bu sayfada Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Sanma Ey Zâhit Bizi Kim Öyle Hor Ü Ahkarız nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sanma ey zâhid bizi kim öyle hor u ahkarız
Bizler ol âyine-i âlem-nümâ-yı ekberiz
Tâlibân-ı feyz-i Ahmed bendegân-ı Haydarız
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

Zâhidâ erbâb-ı gaflet sandığın lâ-şüphe sen
Dahl edip kürsîde halkın boyuna takma resen
Şuğl-ı uşşak ma'nevîdir ne bilir erbâb-ı fen?
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

Kisve-i aşkı mülebbes hırka vü şâl istemez
Mekteb-i irfanda tahsîl eyleyen kâl istemez
Hulk-ı Hakk'ın gayrisinden başka bir hâl istemez
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

Kesret-i eşyâyı sanma vahdete mâni' olur
Böyle bir efkâra hâşâ ehl-i dil kâni' olur;
Zât-ı Hak eşyâyı her demde bütün câmi' olur
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

Bunca envâ'-ı ulûmun noktadır hep masdarı
Böyle ferman eylemiştir zât-ı vâlâ Haydari
Bâ-yı bismillâhtır ancak ehl-i Hakk'ın ezberi
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

İsm-i Zâhir mazhariyle dehre seyrân eyledik
Himmet-i mürşid ile aşk sahnında cevlân eyledik
Men aref dersinde hattâ kesb-i îkân eyledik
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

İhtiyârın selbedip; anla bizim mişvârımız;
Kim sıfât u zât-ı Hakk'ı derk ve rü'yet kârımız;
Yoksa hâriçten bilinmez dahl ile etvârımız
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

Söylenen nutku bilir ehl-i kemâl gayet ayân
Zümre-i uşşâka vâzıhtır bu sözler her zamân
Tâhirâ hatm-i makâl et eyle ikmâl-i beyân
Nakşibend sûretteyiz; lâkin Melâmî-meşrebiz
İsm-i zâtı her nefes tekrâr eden hak mezhebiz

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nihavend Neyzen M. Hakan Alvan 4