Uşşak İlâhi

Sadr-ı Cemi' Mürselîn

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bestekârı: Aslan Hepgür

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 8 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Bu nutk-u şerifin başka 1 bestesi daha bulunmaktadır. Bunları nutuk özel sayfasından inceleyebilirsiniz.

Sadr-ı cemî'-i mürselîn sensin yâ Resûlallâh
Rahmete'l-li'l-âlemîn sensin yâ Resûlallâh

Nûrun sirâc-ı vehhâc âlemler sana muhtâc
Sâhib-i tâc ü mi'râc sensin yâ Resûlallâh

Âyine-i Rahmânî nûr-ı pâk-i Sübhânî
Sırr-ı seb'u'l-mesânî sensin yâ Resûlallâh

Şâhidin Leyle-i İsrâ sübhânellezî esrâ
Câmi'-i cümle-i esmâ sensin yâ Resûlallâh

Ey menba'-ı lutf u cûd yerin makâm-ı Mahmûd
Yaradılmışdan maksûd sensin yâ Resûlallâh

Cânlar içinde cânân ma'den-i ilm ü 'irfân
Ceddim ve pîrim sultân sensin yâ Resûlallâh

Açan râh-ı tevhîdi bulan sırr-ı tefrîdi
Hüdâyî'nin ümmîdi sensin yâ Resûlallâh

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/12/sadr-i-cemi-i-murselin-sensin-ya-resulallah.html