Nutuk sayfasına git ›

Âbidân-ı Mustafâ'yız biz Hüseynîlerdeniz
Âşıkân-ı Murtezâ'yız biz Hüseynîlerdeniz

Bâşımız top eyledik Şâh-ı Şehîdân aşkına
Can-fedâ-yı Kerbelâ'yız biz Hüseynîlerdeniz

N'ola mecrûh eylese a'dâ bizim endâmımız
Mest-i sahbâ-yı cefâyız biz Hüseynîlerdeniz

Tîr-i ta'n-ı zâhide kıldık hedef biz sînemiz
Hâmil-i derd ü belâyız biz Hüseynîlerdeniz

Âteş-i hubb-i İmâmeyn ile yansın cismimiz
Sûz-i aşka mübtelâyız biz Hüseynîlerdeniz

Hamse-i Ehl-i Kisâ'dır serde tâc-ı fahrimiz
Dervîş-i bâb-ı rızâyız biz Hüseynîlerdeniz

Hacı Bektâş-ı Velî'dir pîrimiz Hilmî Dede
Bende-i Âl-i Abâ'yız biz Hüseynîlerdeniz

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/abidan-mustafayz-biz-huseynilerdeniz.html

Güncellemeler - Talepler