Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz

Nutuk sahibi: Fasih Dede Hz.

Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz
Bu feryâd-ı Hüseynî'dir dahî uşşâk nevâ olmaz

Hüseyn ile Hasen'dir ol Resûl'ün kurretü'l ayni
Sevenler âl ü evlâdı eşiğinden cüdâ olmaz

Tevallâsın teberrâsın bilen uşşâka aşk olsun
Tarîkatte budur âyin buna illâ ve lâ olmaz

Hüseyn-i Kerbelâ'nın vâkıât-ı mâtem-engîzi
Zebân-ı hâme-i savt u hurûf ile edâ olmaz

Fasîhâ nüh-felek yâkût u rummân ile pür olsa
O mihr-i âlemin bir katre kânına bahâ olmaz

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/10/fasih-ahmed-dede-ve-bir-mersiyesi.html

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Bestekârı: Enes Ergür
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler