Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden

Güftekârı: Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî

Bu sayfada Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî tarafından kaleme alınan Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Dil Beytini pâk eden
Dervişi ankâ eden
Âlem-i lâhûte giden
Mevlâ zikridir, zikri

Derdine dermân eden
Sırrına cevlân eden
Mânâda sultân eden
Mevlâ zikridir, zikri
(Üstteki  kıt'a Süleyman Veliüddin el-Cerrahi Hz.'nin naziresine aittir.)

Âşıkların zikri Hû
Zikri Hû'dur, fikri Hû
Vecde gelip diye Hû
Mevlâ zikridir, zikri

Zikirden hâlet alan,
Âşinâ-yı rûh olan
Ukbâda devlet bulan
Mevlâ zikridir, zikri

Terk ehline karışan,
Hem zevkine erişen,
Bahr-i ledünle görüşen,
Mevlâ zikridir, zikri

Erenlerin yolunu
Sürerler hep demini
Dervîşlerin muîni
Mevlâ zikridir, zikri
(Üstteki  kıt'a Süleyman Veliüddin el-Cerrahi Hz.'nin naziresine aittir.)

Şeyh yedini kim tutar
Ref-i hicâb ol ider
Cânân iline gider
Mevlâ zikridir, zikri
(Üstteki  kıt'a Süleyman Veliüddin el-Cerrahi Hz.'nin naziresine aittir.)

Nureddin diri kılan,
Tevhid çerağı yakan,  // Tevhidle çerağı yanan, // Tevhîde çerağın yakan,
Bi-hamdillâh tevfîk olan
Mevlâ zikridir, zikri

(6. ve 7. kıt'a Sefîne-i Evliyâ 5. Cilt, sf. 47)

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/12/dil-beytini-pak-iden.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni ? 1
Segâh Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 5
Evic H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu 4