Ehl-i Velâ Ezelden Kail Olup Belâya

Nutuk sahibi: Ömer Ruşeni Hz.

Ehl-i velâ ezelden kâil olup belâya
Kesbetdi i'tilâyı sabreyleyip cefâya
Oldu bu yol güzergâh "Evlâd-ı Mustafâ"ya
Girdi Hüseyn-i mazlûm vâdî-i ibtilâya
Evlâd u âli bir bir gitdi râh-i bekâya
Kaldı yegâne hayfâ meydanda en-nihâye
Cism-i şerîfi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya
Rûh-i latîfi uçdu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

Cân verdiler pey-â-pey ihvân u yâr u yâver
Yâ Rab nasıl bu hâle insan tahammiil eyler
Kıldı kader o câyı Âl-i Nebî'ye mahşer
Pîşinde pâre pâre oldu Aliyy-i Ekber
Destinde çâk edildi hulk-i Aliyy-i Asgar
Cism-i şerîfi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya
Rûh-i latîfi uçdu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

Gûşunda ceyyidâtın efgân-i ıztırârı
La'linde kaht-ı âbın âlâm-ı ıstırâbı
Çeşminde asfiyânın ecsâd-ı dil-figârı
Cisminde eşkiyânın peykân-ı hûn-nisârı
Kalbinde iştiyâk-ı ceddiyle şevk-i Bârî
Bî-ta'b edip nihâyet ol şâh-ı yek-süvârı
Cism-i şerîfi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya
Rûh-i latîfi uçdu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

Âmâc edince cismin her tîr-i eşkiyânın
Titrerdi rûh-i pâki Sultân-ı Enbiyâ'nın
Aldıkça bir cerîha ferzendi Mustafâ'nın
Kanlar dökerdi çeşmi Zehrâ vü Murtazâ'nın
Buldukda intihâyı enva'ı ibtilânın
Candan edip icâbet fermânına Hudâ'nın
Cism-i şerîfi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya
Rûh-i latîfi uçdu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

Mecrûh edip vücûdun yetmiş iki yerinden
Revzenler açdı dosta seyr ede gadr-i düşmen
İnletti kâinâtı feryâd u âh u şîven
Tâhir bu vak'a oldu dünyâya dehşet-efgen
Evsâf-ı cedd-i pâki minberde söylenirken
Etdi cihânı sırr-ı zehen-i azîmi rûşen
Cism-i şerîfi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya
Rûh-i latîfi uçdu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/ehl-i-vela-ezelden-kail-olup-belaya.html

Güncellemeler - Talepler