Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Zahid gel gör erkânımız
Girip öğren devranımız
Habibine pek bağlıyız
Halveti Cerrahi'yiz

Cananımız Fahri Baba
Canımızdır Aşki Baba
Muhibbi ol Al-i Aba'ya
Halveti Cerrahi'yiz

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı