Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Biz Cerrâhî cânlarıyız cân veririz Hayder'e
Hamse-i Âl-i-Abâ'ya hem Evlâd-ı Kevser'e
Cân ü bâşı fedâ kıldık ol Fâtih-i Hayber'e
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

Ehl-i Beyt-i Mustafâ'nın hâkine yüz sürmüşüz
Hamdülillah dü-cihânda Hakk'ı Hakk'da görmüşüz
Aşk yolunda sabr ile bir nice sırra ermişiz
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

Şâh-ı sırr-ı velayetdir ol şehinşâh ey zâhid
Çün buyurdu "Ene ve Aliyyün min nûrin vâhid"
İşte Kur'ân işte Hadîs şânına âdil şâhid
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

"Hel etâ" sûresinde Hakk zikreyledi şânını
Ehl-i semâ tebcîl etdi "Ebû Türâb" nâmını
Severiz biz dostlarını sevmeyiz düşmânını
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

"Lahmüke lahmî demüke demî" buyurdu Resûl
"Rûhuke rûhî" sırrında tecellî kıldı vusûl
Ayrı gayrı vehmedende ma'rifet bulmaz husûl
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

İlim şehri Muhammed'dir Ali anın bâbıdır
Bu gerçeği anlayanlar tarîkat erbâbıdır
Anınçün kim ehl-i irfân ayağı türâbıdır
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

Aşki eder Haseneyn'e dâim arz-ı iftikâr
Çün bilir ki sâkî-i kevserdir ol sahib-vekâr
"Lâ fetâ illâ Alî lâ seyfe illâ zülfikâr"
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/04/biz-cerrahi-canlaryz-can-veririz-haydere.html

Güncellemeler - Talepler