Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den

Güftekârı: Kâhyazâde Arif Efendi

Bu sayfada Kâhyazâde Arif Efendi tarafından kaleme alınan Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Ali'den
Nusrat bulayım dembedem imdâd-ı Ali'den
Meydân-ı mehabbetdeki feryâd-ı Ali'den
Dü dîde-i Zehrâ iki şehzâd-ı Ali'den
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali'den

Hâk-i der-i vâlâları iksîr-i hakîkat
Ruh-sûde olan âşık-ı şûrîdeye devlet
Onlardan olur âlem-i âsâra inâyet
Bir bendesi şâhân-ı felek-mertebe elbet
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali'den

Âhir bu harâbâta gelir lerzîş-i vîrân
İşkeste olur câmları rindî perîşân
Her neş'enin elbette humârın çeker insân
Ol dâd ü sitâd mecma'ına vardığımız an
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali'den

Bende edeli cân u dili Âl-i Abâ'ya
Ham-geşte-i ta'zîm olamam çarh-ı dü-tâya
Meyleyleyemem kevkebe-i dâr-ı fenâya
Besdir bana dünyâda ve ukbâda bu pâye
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali'den

Evsâf-ı Ali oldu benim ma'den-i kânım
Evlâd-ı ciğerpâresidir cân ü cânânım
Ârif dil-i erbâb-ı hakîkatde mekânım
Bu nutk-i şerîf oldu benim vird-i zebânım
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali'den

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/kethudazade-arif-efendinin-imam-ali.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Tanbûri Mehmet Bey 11
Sûzinâk Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1