Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Kamusun bir gör
Kemterin er gör
Ölü görme gil
Palas giyeni

Atlası koydu
Palası geydi
İbrahim Ethem
Sırdan duyalı

Tez çıkarırlar
Fevkal ulâya
Şol İsâ gibi
Dünya koyanı

Tez çıkarırlar
Fevkal ulâya
Şol İsâ gibi
Dünya koyanı

Tez indirirler
Tahtes serâya
Bin Kârun gibi
Dünya seveni

Mansuru kim gör
Enel Hak dedi
Berdar ettiler
İşidin anı

Oda yandırdın
Külün savurdun
Öyle mi gerek
Seni seveni

Zinhar ey Yunus
Gördüm deme sen
Oda yakarlar
Gördüm diyeni

_____

Aşk bezirgânı sermâye cânı
Bahâdır gördüm câna kıyânı

Zihî bahâdır cân terkin urur
Kılıç mı keser himmet giyeni

Kamusun bir gör kemterin er gör
Alçak görmegil palâs giyeni

Tîz çıkarırlar fevka'l-'ulâya
Bil 'Îsâ gibi dünyâ koyanı

Tîz indirirler tahte's-serâya
Şol Kârûn gibi dünyâ kovanı

'Âşık olanın nişânı vardır
Melâmet olur belli beyânı

'İlm ü 'amele olmagıl mağrûr
Hakk kabûl etdi kefen soyanı

Kodu atlası giydi palâsı
İbrâhîm Edhem sırdan duyanı

Çün Mansûr gördü ol benem dedi
Oda yakdılar işitdin anı

Oda yandırtdın külün savurtdun
Öyle mi gerek seni seveni

Zinhâr ey Yûnus gördüm dimegil
Dâra çekerler gördüm diyeni

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2019/10/ask-bezirgani-sermaye-cani.html

Güncellemeler - Talepler